นิตยสารรายสะดวก  F i c t i o n  วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖
รางวัลซีไรท์ (S.E.A. WRITE AWARD)
จันทน์กะพ้อ
... S.E.A. WRITE AWARD มาจากคำเต็มว่า SouthEast Asian Writers Award แปล​เป็นภาษาไทยว่า รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม...
ลำดับชื่อตอน
1ตอน ความเป็นมาของรางวัลรางวัลซีไรต์ -- ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๘, ๒๓.๔๒ น.
S.E.A. WRITE AWARD มาจากคำเต็มว่า SouthEast Asian Writers Award แปลเป็นภาษาไทยว่า รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม -- 18311 views
2ตอน หนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์ -- ๐๑ ต.ค. ๒๕๔๘, ๑๙.๐๑ น.
หนังสือของไทยที่ได้รับรางวัลซีไรต์แล้วได้แก่ 1 ลูกอีสาน นวนิยาย คำพูน บุญท -- 14620 views
3ตอน คำพูน บุญทวี -- ๒๗ ต.ค. ๒๕๔๘, ๑๒.๑๔ น.
เดิมเขาชื่อคูน เกิดเมื่อ 26 มิถุนายน 2471 ที่เกิดที่บ้านทรายมูล ต.ทรายมูลจังหวัดยโสธร (ขณะนั้นยังเป็นจังหวัดอุบลราชธานี) เขาเป็นบุตรคนโตในจำ -- 5084 views
4ตอน เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ -- ๑๘ ธ.ค. ๒๕๔๘, ๑๒.๒๘ น.
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นอกจากจะได้รับรางวัลซีไรต์ปี 2523 แล้ว เขายังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประกาศให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ เมื่อ ปี พ.ศ. 2536 และได้รับฉายาว่าเป็น"กวีรัตนโกสินทร์" -- 6741 views
5ตอน อัศศิริ ธรรมโชติ -- ๒๐ ม.ค. ๒๕๔๙, ๑๓.๔๖ น.
อัศศิรินอกจากจะมีความสามารถในการเขียนบทความและข่าวแล้ว งานเขียนเรื่องสั้นของเขายังได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีร้อยแก้วอีกด้วย เพราะใช้ภาษาคมคาย -- 4406 views
6ตอน ชาติ กอบจิตติ -- ๒๕ มี.ค. ๒๕๔๙, ๒๐.๓๖ น.
ชาติ กอบจิตติ เกิดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2497 ที่บ้านริมคลองหมาหอน ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นบุตรคนที่สอง ในจำนวนพี่น้ -- 6353 views
7ตอน คมทวน คันธนู -- ๒๘ พ.ค. ๒๕๔๙, ๒๒.๐๖ น.
คมทวน คันธนูเป็นกวี นักเขียนเรื่องสั้น บทความและนวนิยาย ชื่อจริง ประสาทพร ภูสุศิลป์ธร เกิดเมื่อ พ.ศ. 2493 ที่กรุงเทพฯ -- 3401 views
8ตอน วาณิช จรุงกิจอนันต์ -- ๒๗ มิ.ย. ๒๕๔๙, ๑๐.๓๗ น.
วาณิช จรุงกิจอนันต์ เกิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2491 ที่ อ.บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี เป็นบุตรคนที่สาม ในพี่น้องทั้งหมด 5 คน บิดาทำงานโรงสีข้าว ส่วนมารดาทำขนมขาย เขาเร -- 4510 views
9ตอน กฤษณา อโศกสิน -- ๑๙ ก.ค. ๒๕๔๙, ๒๐.๕๕ น.
กฤษณา อโศกสิน ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ (นวนิยาย) เมื่อปี พ.ศ.2531 ได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นผู้มีอุดมคติและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะนักประพันธ์ โดยได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในเรื่องผลกรรมดีกรรมชั่วของมนุษย์ -- 5121 views
10ตอน อังคาร กัลยาณพงศ์ -- ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๙, ๒๓.๓๖ น.
๑. ฉันเอาฟ้าห่มให้ หายหนาว ดึกดื่นกินแสงดาว ต่างข้าว น้ำค้างพร่างกลางหาว หาดื่ม ไหลหลั่งกวีไว้เช้า ชั่วฟ้าดินสมัย ๚ -- 7130 views
11ตอน ไพฑรูย์ ธัญญา -- ๑๒ ก.ย. ๒๕๔๙, ๒๒.๕๖ น.
ไพฑูรย์ ธัญญา เป็นนามปากกาของ ธัญญา สังขพันธานนท์ ก่อกองทราย รวมเรื่องสั้นเล่มแรกของเขา ได้รับรางวัลซีไรต์ ปี 2530 -- 7596 views
12ตอน นิคม รายยวา -- ๒๕ ต.ค. ๒๕๔๙, ๑๑.๒๘ น.
นิคม รายยวา เดิมชื่อ นิคม ประกอบวงศ์ เกิดวันที่ 9 เมษายน ปี พ.ศ.2487 ที่ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด ส -- 5381 views
13ตอน จีระนันท์ พิตรปรีชา -- ๓๐ พ.ย. ๒๕๔๙, ๒๒.๒๙ น.
ดอกไม้ ดอกไม้ จะบาน.........บริสุทธิ์ กล้าหาญ จะบานในใจ สีขาว หนุ่มสาวจะไฝ่.............แน่วแน่แก้ไข จุดไฟศรัทธา เรียนรู้ ต่อสู้มายา............ -- 6010 views
14ตอน อัญชัน -- ๒๔ ธ.ค. ๒๕๔๙, ๒๒.๓๙ น.
"อัญชัน" เป็นนามปากกาของ อัญชลี วิวัธนชัย เกิดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2495 สี่แยกบ้านแขก เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เป็นบุตรส -- 3808 views
15ตอน มาลา คำจันทร์ -- ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๐, ๒๑.๕๖ น.
มาลา คำจันทร์ ชื่อจริง คือ เจริญ มาลาโรจน์ เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 ที่ตำบลเมืองพาน อำเภอเมืองพาน จังหวัดเชียงราย -- 2441 views
16ตอน ศักดิ์สิริ มีสมสืบ -- ๐๒ มี.ค. ๒๕๕๐, ๒๓.๐๗ น.
ชื่อจริงคือ กิตติศักดิ์ มีสมสืบ เกิดวันศุกร์ 23 สิงหาคม 2500 ที่ชัยนาท ใช้ชีวิตในวัยเด็ก เรียนชั้นประถม มัธยมตอนต้นที่อำภอไพศา -- 3025 views
17ตอน ศิลา โคมฉาย -- ๐๕ พ.ค. ๒๕๕๐, ๒๐.๒๕ น.
ชื่อจริง คือ วินัย บุญช่วย เกิดเมื่อ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน บิดาเป็นครูประชาบาล มารดาช่วยทำนา -- 2976 views
18ตอน ไพวรินทร์ ขาวงาม -- ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๐, ๒๒.๒๖ น.
ไพวรินทร์ ขาวงาม ใช้ชื่อจริงในการเขียนหนังสือ เขาเป็นคนเขียนหนังสืออิสระ แต่งเพลง เสนอบทความ บทกวี ทั้งประจำและไม่ประจำในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ โดยนามจริงและนามปากกา เป็นวิทยากรพิเศษในสถาบันการศึกษาต่างๆ ตามวาระรับเชิญ ใช้ชีวิตไปกลั -- 3116 views
19ตอน กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ -- ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๐, ๒๓.๐๙ น.
กนกพงศ์เดินทางมาใช้ชีวิตอยู่กับงานเขียนที่ "หุบเขาฝนโปรยไพร" อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้ชีวิตการทำงานแบบ “เผาตัวเอง” ทำให้มีอาการไข้หวัดใหญ่เล่นงาน และเสียชีวิตด้วยอาการน้ำท่วมปอดเมื่อเช้าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2549 -- 1568 views
20ตอน วินทร์ เลียววารินทร์ -- ๐๑ พ.ย. ๒๕๕๐, ๑๘.๒๘ น.
วินทร์ เลียววารินทร์ ได้รับรางวัลซีไรต์สองครั้งจากนิยายเรื่อง ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ในปี พ.ศ.2540 และเรื่อง "สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน" ในปี 2542 -- 2016 views
21ตอน แรคำ ประโดยคำ -- ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๐, ๒๓.๐๕ น.
แรคำ ประโดยคำ ชื่อจริงคือ สุพรรณ ทองคล้อย เกิดเมื่อวันที่ 9 มกราคม พศ. 2496 ที่ ตำบล บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี บิดามารดาเป็น -- 6821 views
22ตอน วิมล ไทรนิ่มนวล -- ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๑, ๒๐.๕๓ น.
นวนิยายเรื่อง อมตะ ของ วิมล ไทรนิ่มนวลได้รับคำยกย่องจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลซีไรท์ตอนหนึ่งว่า "เป็นนวนิยายแห่งจินตนากา -- 2315 views
23ตอน โชคชัย บัณฑิต -- ๐๔ ก.ค. ๒๕๕๑, ๒๑.๐๘ น.
'โชคชัย บัณฑิต' เป็นนามปากกาของ นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ เขาเกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2509 ที่ อ.ลาด -- 1937 views
24ตอน ปราบดา หยุ่น -- ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๑, ๒๑.๒๙ น.
ชื่อ ปราบดา อาจจะมาจากคำว่า ปราฟด้า (Правда) ใน ภาษารัสเซีย ที่แปลว่าความจริง และเป็น ชื่อหนังสือพิมพ์ที่เค -- 1398 views
25ตอน เดือนวาด พิมวนา -- ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๒, ๑๒.๔๖ น.
เดือนวาด พิมวนา เป็นนามปากกาของ ‘พิมใจ จูกลิ่น’ นักเขียนสตรีจากภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี เกิดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2512 ในครอบ -- 1624 views
26ตอน ซะการีย์ยา อมตยา -- ๐๘ มี.ค. ๒๕๕๕, ๑๙.๓๑ น.
ข้าตามหาบทกวี ใบหน้าหมองเศร้า ของบิดามารดา ผู้ที่บุตรชาย ได้กลายเป็นธงชาติ ไม่มีหญิงสาวในบทกวี เป็นหนังสือรวมกวีนิพนธ์แบบไร -- 586 views

 

ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อน 
F a c t   C a r d
Article ID A-1204 Article's Rate 929 votes
ชื่อเรื่อง รางวัลซีไรท์ (S.E.A. WRITE AWARD) --Series
ชื่อตอน ซะการีย์ยา อมตยา
ผู้แต่ง จันทน์กะพ้อ
ตีพิมพ์เมื่อ ๐๘ มีนาคม ๒๕๕๕
ตีพิมพ์ในคอลัมน์ ภาพยนตร์ เพลง บันเทิง
จำนวนผู้เปิดอ่าน ๑๒๖๗๐๔ ครั้ง
จำนวนความเห็น ๑ ความเห็น
จำนวนดอกไม้รวม ๓๙๓๔
| | | |
เชิญโหวตให้เรตติ้งดอกไม้แก่ข้อเขียนนี้  
 ศาลานกน้อย พร้อมบริการเสมอ และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่าน  ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ทางคอลัมน์ คุยกับลุงเปี๊ยก หรือทางอีเมลได้ที่ uncle-piak@noknoi.com  พัฒนาระบบ : ธีรพงษ์ สุทธิวราภิรักษ์  โลโกนกน้อย : สุชา สนิทวงศ์  ภาพดอกไม้ในนกแชท : ณัฐพร บุญประภา  ลิขสิทธิ์งานเขียนในนิตยสารรายสะดวก เป็นของผู้เขียนเรื่องนั้น  ข้อความที่โพสบนเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้โพสทั้งสิ้น