นิตยสารรายสะดวก  F i c t i o n  วันที่ ๐๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
พระนลคำฉันท์ : น.ม.ส.
SONG-982
...ทรงศรีฉวีวรวิลาส
กลวาดวิมลเสมอ
​ใครยลก็ดลจิตเลมอ
มนถึงคนึงศรี

ในฟ้า​จะหาอรสุรางค์
ดุจนางก็ห่อนมี
ในดิน​จะหาอรยุพี
กลนุชก็สุดหา

​ความงามณะสามภพเสนอ
​จะเสมอบ่มีมา
ทรามไวยประไพพรศุภา
ผิวเห็นก็เปนบุญ ฯฯ...
ลำดับชื่อตอน
1ตอน พระนลคำฉันท์ : น.ม.ส. -- ๑๔ ก.ค. ๒๕๔๘, ๑๕.๔๕ น.
ทรงศรีฉวีวรวิลาส กลวาดวิมลเสมอ ใครยลก็ดลจิตเลมอ มนถึงคนึงศรี ในฟ้าจะหาอรสุรางค์ ดุจนางก็ห่อนมี ในดินจะหาอรยุพี กลนุชก็สุดหา ความงามณะสามภพเสนอ จะเสมอบ่มีมา ทรามไวยประไพพรศุภา ผิวเห็นก็เปนบุญ ฯฯ -- 3888 views
2ตอน สรรคที่ ๒ -- ๑๗ ก.ค. ๒๕๔๘, ๒๓.๔๑ น.
ทราบข่าวสยุมพร อรไทยประไพประภา เสียวศัลย์กระสันหา กลยาณิ์ประภาประไพ ต่างองค์ทนงฤทธิ์ มนคิดจะสมสมัย ต่างองค์ทนงใจ จรหมายจะได้สมร ร้อนรักตะหนักมาด พิศวาสพระนางบวร เวียนหวังพระบังอร อุระเต้นบ่เว้นทิวา -- 695 views
3ตอน สรรคที่ ๓ -- ๑๙ ก.ค. ๒๕๔๘, ๑๗.๐๕ น.
เมื่อนั้นสุราธิป ทิพราชจำเริญ อวยอัตถ์ดำรัสเชิญ มธุรสพระพจมาน เรานั้นพระอินทร์นี่ อคนีมณีฉาน นั่นคือพระโลกบาล ยมรักษะทักษิณ โน่นวาริโลมลัก* ษณะพักตระโศภิน เปนเจ้ากระแสสินธุ์ พระวรุณวรางค์เรือง -- 562 views
4ตอน สรรคที่ ๔ -- ๒๓ ก.ค. ๒๕๔๘, ๒๓.๒๒ น.
จะเลือกคนดำเนิรดิน บ่เลือกอินทร์ระบินเลอ ก็ผัวคนไฉนเนอ จะเทียมผัวพระอินทร์ไกร มิเลือกอินทร์ก็เลือกยม มิเลือกยมก็เลือกไฟ วรุณเกียรติกำไร ก็ล้ำเลิศประเสริฐสาร มนุษย์หยิ่งเผยอยง จะเทียมองค์พระโลกบาล บ่ทันเทียบจะเปรียบปาน ลอองบาทก็ห่อนมี -- 539 views
5ตอน สรรคที่ ๕ -- ๒๕ ก.ค. ๒๕๔๘, ๒๓.๐๖ น.
ดูไหนก็ดูบ่มิเขยื่อน ผิวศกก็ศกศรี ดูเนตรก็เนตรกลมณี ผิวกรรณก็กรรณนาง ดูเอวก็เอวอรสุรางค์ ผิวปรางก็เพียงปราง ดูอกก็อกอรสอาง ผิวกรก็กรตรู พิศไหนก็เพ่งกมลพิศ บ่มิคิดจะเปลี่ยนดู เฉาจิตบ่พิศอรพธู วรภาคอื่นเลย ฯฯ -- 517 views
6ตอน สรรคที่_๖ -- ๒๗ ก.ค. ๒๕๔๘, ๒๓.๓๘ น.
เมื่อนั้นองค์กลิทราบก็ปลาบกมลตรอง ตรึกกริ้วพระผิวทอง ยุพา เอิบอาฆาตทุจริตเพราะจิตตะริศยา ดูดู๋สุดามา นุษี กำเริบเอิบจิตหมิ่นสุรินทรบ่มี เคารพพระวัชรี วิชัย ดูหมิ่นทั้งพระวรุณพระเพลิงพระยมไกร กำเริบลำพังใจ บ่เกรง บังอาจเลือกภสดามนุษย์นะมิเย -- 488 views
7ตอน สรรคที่ ๗ -- ๓๑ ก.ค. ๒๕๔๘, ๒๓.๕๗ น.
บัดเดี๋ยวกลีดล จิตนลก็เชือนก็แช แดหมายก็ดายแด บ่มิยั่งมิยืนมิยง บุษกรทำนูลท้า เฉภาะหน้าพระนางทนง ไนษัธกษัตริย์ปลง จิตผันพนันสกา เสียทรัพย์บ่นับเหลือ ธุระเบื่อจะไตรจะตรา ทีนาระ*นานา นิธิเนื่องอเนกอนันต์ ลูกบาศก์อุบาทว์แท้ นลแพ้บ่แผกบ่ผัน หลายค -- 560 views
8ตอน สรรคที่ ๘ -- ๐๒ ส.ค. ๒๕๔๘, ๑๑.๕๕ น.
บัดนี้สิมีเหตุ จะวิเภทมหาภัย พระนลนรินทร์ไน ษธหลงพวงวน พระแพ้พนันบาศก์ พระบ่คลาดกระดานกล ยิ่งแพ้จะแก้ตน พระก็ยิ่งถลำไป ฉันใดพระบุษกร ชำนำบาศก์บ่คลาดใจ ฉนั้นพระนลไน ษธแพ้บ่แปรผัน -- 435 views
9ตอน สรรคที่ ๙ -- ๐๕ ส.ค. ๒๕๔๘, ๒๐.๑๐ น.
ปานนั้นพระนลพิมลฤทธิ์ พิปริตเลมอเมา บ่มบ้าสกากลกำเลา บ่มิฟื้นมิฝืนองค์ มึนมนท์กมลทุมลมัว มนมั่วอมิตรยง หลงลมนิยมประยุรวงศ์ -- 585 views
10ตอน สรรคที่ ๑๐ -- ๐๘ ส.ค. ๒๕๔๘, ๑๒.๐๖ น.
พระนลตรัสว่า ดูกรนุช บุศยะรัตน์ พงศะกษัตริย์ ภัทระถกล พี่จะมิไป ในพนสณฑ์ ทิ้งนิรมล เอ้วรองค์ อันพระบุรี ภีมะนรินทร์ ผู้ปถพินท -- 451 views
11ตอน สรรคที่ ๑๑ -- ๑๑ ส.ค. ๒๕๔๘, ๐๐.๑๖ น.
เมื่อนั้นพระพรรณ์ไร อรไทยะศัยยา ชอกช้ำระกำกา ยะก็นิทร์สนิทดี ครั้งเมื่อพระทรงชัย จรในพนาลี ห่อนช้าพระนารี ธก็ตื่นก -- 598 views
12ตอน สรรคที่ ๑๒ -- ๑๖ ส.ค. ๒๕๔๘, ๒๑.๐๓ น.
ปานนั้นพระราชสุพรตา พระศุภาพิมลมาลย์ พรานไพรประลัยชนมปราณ นุชนางบ่ส่างศัลย์ เสียงแสยงระแวงภยะดำเนิร คิริเขินศิขรขัณฑ์ ดอนเดี -- 518 views
13ตอน สรรคที่ ๑๓ -- ๒๐ ส.ค. ๒๕๔๘, ๑๕.๔๔ น.
พระเอวบางศุภางคี พระไภมีสิรีเรือง บ่เปลื้องปลดกำศรดเปลือง บ่แปรปรวนกำศรวญปลง สดับถ้อยพณิชทูล มนาดูรบ่เสื่อมทรง จะเดิรเดียวณะแด -- 543 views
14ตอน สรรคที่ ๑๔ -- ๒๔ ส.ค. ๒๕๔๘, ๐๐.๒๔ น.
ปางนั้นพระนลนฤบดี ได้ผ้านารี ครึ่งผืนก็พลันพันกาย รีรอท้อแท้แดดาย เคืองขุ่นวุ่นวาย ธทุกขะเท่าเฃาหลวง ลำเค็ญเข็ญเข้มเต็มตวง ตาวศัสตร์ตั -- 401 views
15ตอน สรรคที่ ๑๕ -- ๒๗ ส.ค. ๒๕๔๘, ๒๓.๑๒ น.
ปางนิษัะนรินทะยินพระยา ภุชงค์ทำนูลก็ภูลมนา ภินันท์พลัน ฝ่ายอุรงคะราชอำนาจอนันต์ สำเร็จประสงค์ภุชงค์ก็อัน ตรธานไป นลนราธิเบนทร์เ -- 403 views
16ตอน สรรคที่ ๑๖ -- ๒๖ ก.ย. ๒๕๔๘, ๒๑.๓๘ น.
โน่นนางสอางลัก ษณะพักตระพรรณเพ็ญ ฉันฉวีพระศรีเปน สุรโลกกานดา ช่วงโชติอุโรชเพื่อม พิศเลื่อมละลานตา บูรณ์จันทร์สุวรรณ์จา รุจรัสสุสัตรี กานดาประภาฉาย ทิศหลายขจายศรี มล้างมืดมลายมี สิรินางสว่างดิน ดังกามเทวี พระรตีสุคันธิน งามลบพิภพจิน ต -- 414 views
17ตอน สรรคที่ ๑๗ -- ๑๒ ก.ย. ๒๕๔๘, ๑๙.๓๑ น.
ทิ้งเมียกลางป่า ทรามไวยศัยยา ตัดผ้าพาไป สงสารกานดา น้ำตาหลั่งไหล อ้างว้างกลางไพร กลัวพิษนานา นุ่งผ้าครึ่งผืน จาบัลย์วันคืน สอื้นโศกา เดิรเปลี่ยวเดียวปลง จิตม่งมองหา ห่อนพบภรรดา เปือกฝุ่นขุ่นเคือง -- 471 views
18ตอน สรรคที่ ๑๘ -- ๑๕ ต.ค. ๒๕๔๘, ๒๓.๐๓ น.
เมื่อนั้นกัลยาณินารี วรรตนสตรี ทัมะยันตี กำศรดทรวง เนาวังนั่งแลชะแง้ดวง จิตพระนุชระลวง พรากพระนลหลวง ก็แลลาญ เวียนหวังตั้งตาก็ช้านาน ยุบลพระนลหาญ ใครจะมาฃาน บ่มีเลย -- 520 views

 

ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อน 
F a c t   C a r d
Article ID A-1071 Article's Rate 56 votes
ชื่อเรื่อง พระนลคำฉันท์ : น.ม.ส. --Series
ชื่อตอน สรรคที่ ๑๘
ผู้แต่ง SONG-982
ตีพิมพ์เมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๘
ตีพิมพ์ในคอลัมน์ เรื่องยาว ซีรีส์
จำนวนผู้เปิดอ่าน ๑๒๕๙๙ ครั้ง
จำนวนความเห็น ๗ ความเห็น
จำนวนดอกไม้รวม ๒๔๓
| | | |
เชิญโหวตให้เรตติ้งดอกไม้แก่ข้อเขียนนี้  
 ศาลานกน้อย พร้อมบริการเสมอ และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่าน  ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ทางคอลัมน์ คุยกับลุงเปี๊ยก หรือทางอีเมลได้ที่ uncle-piak@noknoi.com  พัฒนาระบบ : ธีรพงษ์ สุทธิวราภิรักษ์  โลโกนกน้อย : สุชา สนิทวงศ์  ภาพดอกไม้ในนกแชท : ณัฐพร บุญประภา  ลิขสิทธิ์งานเขียนในนิตยสารรายสะดวก เป็นของผู้เขียนเรื่องนั้น  ข้อความที่โพสบนเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้โพสทั้งสิ้น