นิตยสารรายสะดวก  Articles  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๐
คำไหว้พระเจ้าสิบชาติ
Angelar
... คำไหว้​​พระเจ้าสิบชาติ อิติปิ โส ภะคะ​​วา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ นะโม ข้า​​จะไหว้ ...​​.. โพธิสัตโต , ภิญโญ ด้วย ...​​.. บารมี...
คำไหว้​พระเจ้าสิบชาติอิติปิ โส ภะคะ​วา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ

นะโม ข้า​จะไหว้ ​พระเตมีย์ โพธิสัตโต , ภิญโญ ด้วยเนกขัมมบารมี, ​พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองรอง, รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี, ​พระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี, อเนกอนันตัง, ​พระเจ้า​ได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์ ​พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง, นำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่ง, ข้ามด้วย​พระอนิจจัง ข้ามด้วย​พระทุกขัง ข้ามด้วย​พระอนัตตา, กุศลสัมปันโนฯ


อิติปิ โส ภะคะ​วา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ

นะโม ข้า​จะไหว้ ​พระมหาชนก โพธิสัตโต , ภิญโญ ด้วยวิริยะบารมี, ​พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองรอง, รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี, ​พระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี, อเนกอนันตัง, ​พระเจ้า​ได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์ ​พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง, นำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่ง, ข้ามด้วย​พระอนิจจัง ข้ามด้วย​พระทุกขัง ข้ามด้วย​พระอนัตตา, กุศลสัมปันโนฯ


อิติปิ โส ภะคะ​วา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ

นะโม ข้า​จะไหว้ ​พระสุวรรณสาม โพธิสัตโต , ภิญโญ ด้วยเมตตาบารมี, ​พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองรอง, รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี, ​พระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี, อเนกอนันตัง, ​พระเจ้า​ได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์ ​พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง, นำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่ง, ข้ามด้วย​พระอนิจจัง ข้ามด้วย​พระทุกขัง ข้ามด้วย​พระอนัตตา, กุศลสัมปันโนฯ


อิติปิ โส ภะคะ​วา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ

นะโม ข้า​จะไหว้ ​พระเนมิราช โพธิสัตโต , ภิญโญ ด้วยอธิษฐานบารมี, ​พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองรอง รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี, ​พระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี, อเนกอนันตัง, ​พระเจ้า​ได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์ ​พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง, นำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่ง, ข้ามด้วย​พระอนิจจัง ข้ามด้วย​พระทุกขัง ข้ามด้วย​พระอนัตตา, กุศลสัมปันโนฯ


อิติปิ โส ภะคะ​วา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ

นะโม ข้า​จะไหว้ ​พระมโหสถ โพธิสัตโต , ภิญโญ ด้วยปัญญาบารมี, ​พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองรอง, รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี, ​พระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี, อเนกอนันตัง, ​พระเจ้า​ได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์ ​พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง, นำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่ง, ข้ามด้วย​พระอนิจจัง ข้ามด้วย​พระทุกขัง ข้ามด้วย​พระอนัตตา, กุศลสัมปันโนฯ


อิติปิ โส ภะคะ​วา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ

นะโม ข้า​จะไหว้ ​พระภูริทัตต์ โพธิสัตโต , ภิญโญ ด้วยศีลบารมี, ​พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองรอง, รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี, ​พระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี, อเนกอนันตัง, ​พระเจ้า​ได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์ ​พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง, นำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่ง, ข้ามด้วย​พระอนิจจัง ข้ามด้วย​พระทุกขัง ข้ามด้วย​พระอนัตตา, กุศลสัมปันโนฯ


อิติปิ โส ภะคะ​วา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ

นะโม ข้า​จะไหว้ ​พระจันทกุมาร โพธิสัตโต , ภิญโญ ด้วยขันติบารมี, ​พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองรอง, รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี, ​พระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี, อเนกอนันตัง, ​พระเจ้า​ได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์ ​พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง, นำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่ง, ข้ามด้วย​พระอนิจจัง ข้ามด้วย​พระทุกขัง ข้ามด้วย​พระอนัตตา, กุศลสัมปันโนฯ


อิติปิ โส ภะคะ​วา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ

นะโม ข้า​จะไหว้ ​พระพรหมนารถ โพธิสัตโต , ภิญโญ ด้วยอุเบกขาบารมี, ​พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองรอง, รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี, ​พระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี, อเนกอนันตัง, ​พระเจ้า​ได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์ ​พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง, นำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่ง, ข้ามด้วย​พระอนิจจัง ข้ามด้วย​พระทุกขัง ข้ามด้วย​พระอนัตตา, กุศลสัมปันโนฯ


อิติปิ โส ภะคะ​วา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ

นะโม ข้า​จะไหว้ ​พระวิฑูรย์บัณฑิต โพธิสัตโต , ภิญโญ ด้วยสัจ​จะบารมี, ​พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองรอง, รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี, ​พระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี, อเนกอนันตัง, ​พระเจ้า​ได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์ ​พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง, นำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่ง, ข้ามด้วย​พระอนิจจัง ข้ามด้วย​พระทุกขัง ข้ามด้วย​พระอนัตตา, กุศลสัมปันโนฯ


อิติปิโส ภะคะ​วา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ

นะโม ข้า​จะไหว้ ​พระเวสสันดร โพธิสัตโต , ภิญโญ ด้วยทานบารมี, ​พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองรอง, รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี, ​พระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี, อเนกอนันตัง, ​พระเจ้า​ได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์ ​พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง, นำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่ง, ข้ามด้วย​พระอนิจจัง ข้ามด้วย​พระทุกขัง ข้ามด้วย​พระอนัตตา, กุศลสัมปันโนฯ"ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่​​เป็นสุข"


​ที่มา : หนังสือสวดมนต์วัดอินทารามวรวิหาร, กรุงเทพมหานคร

 

F a c t   C a r d
Article ID A-2702 Article's Rate 9 votes
ชื่อเรื่อง คำไหว้พระเจ้าสิบชาติ
ผู้แต่ง Angelar
ตีพิมพ์เมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๐
ตีพิมพ์ในคอลัมน์ สัพเพเหระ
จำนวนผู้เปิดอ่าน ๑๓๙๓ ครั้ง
จำนวนความเห็น ๑ ความเห็น
จำนวนดอกไม้รวม ๔๔
| | | |
เชิญโหวตให้เรตติ้งดอกไม้แก่ข้อเขียนนี้  
R e a d e r ' s   C o m m e n t
ความเห็นที่ ๑ : ศาลานกน้อย [C-13451 ], [000.000.000.000]
เมื่อวันที่ : 24 ธ.ค. 2550, 11.56 น.

ผู้อ่าน​ที่รัก,

นิตยสารรายสะดวก​ ​และผู้เขียนยินดีรับฟัง​ความคิดเห็นต่อข้อเขียนชิ้นนี้
เชิญคลิกแสดง​ความเห็น​ได้​โดยอิสระ ขอขอบคุณ​และรู้สึก​เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ในการมี​ส่วนร่วมของท่านในครั้งนี้...​

แจ้งลบข้อความ


สั่งให้ระบบส่งเมลแจ้งการเพิ่มเติมความเห็น
 ศาลานกน้อย พร้อมบริการเสมอ และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่าน  ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ทางคอลัมน์ คุยกับลุงเปี๊ยก หรือทางอีเมลได้ที่ uncle-piak@noknoi.com  พัฒนาระบบ : ธีรพงษ์ สุทธิวราภิรักษ์  โลโกนกน้อย : สุชา สนิทวงศ์  ภาพดอกไม้ในนกแชท : ณัฐพร บุญประภา  ลิขสิทธิ์งานเขียนในนิตยสารรายสะดวก เป็นของผู้เขียนเรื่องนั้น  ข้อความที่โพสบนเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้โพสทั้งสิ้น