นิตยสารรายสะดวก  Articles  ๐๓ กรกฏาคม ๒๕๔๖
มารู้จักศัพท์คอมพิวเตอร์(เบื้องต้น)กันเถอะ ตอน 2
ซัดดัม
... มารู้จักศัพท์คอมพิวเตอร์(เบื้องต้น)กันเถอะ ตอน 2 Gateway ​​ความหมาย : ประตูสัญญาณ​​ที่ต่อเชื่อมไว้​​ระหว่างเครือข่...
มารู้จักศัพท์คอมพิวเตอร์(เบื้องต้น)กันเถอะ ตอน 2

Gateway
​ความหมาย : ประตูสัญญาณ​ที่ต่อเชื่อมไว้​ระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์​ที่​ใช้คอมพิวเตอร์ต่างตระกูลกัน

Enable
​ความหมาย : ทำให้​ใช้งาน​ได้ หรือ ทำให้มี​ความ​สามารถ,ให้ทำงาน

Error massage
​ความหมาย : ข้อ​ความแสดง​ความผิดพลาด , ข้อ​ความระบุ​ความผิดพลาด

Download
​ความหมาย : โอนย้ายข้อมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากระบบ​ที่ใหญ่สู่ระบบ​ที่เล็กกว่า

Disable
​ความหมาย : ทำให้​ใช้งานไม่​ได้

byte
​ความหมาย : ขนาดของข้อมูลของข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 บิต, หน่วยของข้อมูล สำหรับ คอมพิวเตอร์เท่า​กับ 1 ตัวอักษรหรือ ตัวเลข 1 ตัว กลุ่มเลขฐานสอง จำนวน 8 บิต ​ซึ่ง​ใช้แทนตัวอักษร หรือตัวเลข 1 ตัว

bit
​ความหมาย : บิต, เลขโดดฐาน 2,​โดยทั่ว​ไปเรา​จะเรียกติดปากว่าเลขฐานสอง, หน่วยข้อมูล​ที่เล็ก​ที่สุด มีค่า​เป็นตัวเลขระบบฐาน 2 ​คือ 0 หรือ 1
หมายเหตุ ​คือข้อมูลมีค่า​เป็นตัวเลขฐาน 2 ​คือ 1 หรือ 0 อย่างไดอย่างหนึ่ง​เท่านั้น​

bps
ย่อมาจาก :Byte per second
​ความหมาย : ไบต์ต่อวินาที เช่น ​เป็นหน่วยการรับส่งข้อมูล ว่าในหนึ่ง​วินาทีรับหรือส่งข้อมูล​ได้กี่ไบต์(1 byte = 8 bit)

Noise
​ความหมาย : สัญญาณรบกวน , คลื่นรบกวน ​ที่มีผลต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ PC

Protocol
​ความหมาย : วิธีปฎิบัติ​ที่​เป็นมาตรฐานในการจัดส่งผ่านข้อมูล​ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเรียก วิธีการ​ที่​ใช้ในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์

Lan
ย่อมาจากคำว่า :Local Area Network
​ความหมาย : ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดหนึ่ง​​ที่เชื่อมคอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกัน​โดย​ใช้ เครือข่ายท้องถิ่น เช่น การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน​โดย​ที่เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่​ไกล้กัน หรือไม่ไกลกันมาก

IP Address
​ความหมาย : ​คือหมายเลขอินเตอร์เน็ต หรือหมายเลขประจำตัวของคอมพิวเตอร์ ชึ่ง​จะมีหมายเลข​ที่ไม่ซ้ำกันเลย​ ประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุด ​ที่คั่นด้วยจุลภาค (.) ​โดยตัวเลข ​แต่ละชุด​จะมี ค่า​ได้ตั้งแต่ 0 จนถึง 255 เช่น 172.16.1.189 ​เป็นต้น

ADSL
ย่อมาจาก :Asymmetric Digital Subscriber Line
​ความหมาย : ​คือเทคโนโลยี การสื่อสารข้อมูล​ความเร็วสูง บนข่ายสายทองแดง หรือคู่สายโทรศัพท์ ​ซึ่ง​สามารถแยกสัญญาณ ข้อมูล ​และ เสียง ออกจากกัน ทำให้​สามารถ โทรศัพท์​และ ​ใช้อินเตอร์เน็ต​ได้​พร้อมกัน ​โดยมีลักษณะ สำคัญ​คือ มีอัตราการรับข้อมูล (Downstream) สูงสุด​ที่ 8 Mbps. ​และ อัตราการส่งข้อมูล (Upstream) สูงสุด​ที่ 1 Mbps. ​โดยระดับ​ความเร็วในการ รับ-ส่ง ข้อมูล​จะขึ้น​อยู่​​กับ ระยะทาง ​และคุณภาพ ของคู่สายนั้น​ๆ​ ADSL ​เป็น อินเตอร์เน็ต​ความเร็วสูง ผ่านสายโทรศัพท์ธรรมดา ​แต่​ต้อง​ใช้โมเด็ม​ที่​เป็น ADSL ด้วยADSL ​เป็น อินเตอร์เน็ต​ความเร็วสูง ผ่านสายโทรศัพท์ธรรมดา ​แต่​ต้อง​ใช้โมเด็ม​ที่​เป็น ADSL ด้วย

DNS
ย่อมาจาก :Domain Name System
​ความหมาย : ​คือระบบชื่อโดเมน ​ที่​ใช้อ้างอิงถึงคอมพิวเตอร์ ​ที่ต่อเข้าอินเตอร์เน็ต

E-mail
ย่อมาจาก :Electronic Mail
​ความหมาย : จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ​เป็นข้อมูล​ที่มีการรับ​และส่ง ​โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ ​โดยผ่านเครือข่ายของ การสื่อสาร เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์​ที่​สามารถส่ง​ไป​ได้ไกลทั่วโลก เร็ว​และประหยัด

Home page
​ความหมาย : ข้อ​ความหรือกราฟิก​ที่แสดงหน้าแรกของ Word Wide Web (WWW)

Modem
ย่อมาจาก :Modulator Demodulator
​ความหมาย : ​คืออุปกรณ์ ​ที่ทำหน้า​ที่ในการ เปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลให้​เป็นสัญญาณอนาลอก ​เพื่อส่ง​ไปบนสายโทรศัพท์ ​และในทำนองกลับกัน ก็รับสัญญาณ จากสายโทรศัพท์ ​เพื่อเปลี่ยนให้​เป็นสัญญาณดิจิตอลดังเดิม โมเด็มแบ่งออก​เป็น 2 ประเภท ​คือ External Modem , Internal Modem อธิบาย​ได้อีกอย่างก็​คือ ​เป็นอุปกรณ์ ​ที่​ใช้เชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ต ทำหน้า​ที่ รับ​และส่งข้อมูล ของคอมพิวเตอร์ ขณะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ปัจจุบันบางรุ่น​สามารถรับส่ง แฟ๊กซ์ ​ได้

URL
ย่อมาจาก :Uniform Resource Locator
​ความหมาย : ​คือรหัสค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต​ที่​เป็นบริการสื่อสารเวิล์ดไวด์เว็บ
​ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ type://host/path/file
type : ​เป็นรูปแบบการสื่อสาร เช่น http , ftp
host : ​เป็นชื่อโฮสต์ของคอมพิวเตอร์เซอร์เวอร์
path : ​เป็นไดเรกทอรีบนเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบของระบบยูนิกซ์ file : ​เป็นชื่อไฟล์ข้อมูล เช่น http://www.noknoi.com : ​ที่อยู่​ของข้อมูลบน WWW ​ซึ่ง​ถ้าเรา​จะหาข้อมูลเรา​ต้องทราบ​ที่อยู่​ของ home page หรือ URL ก่อน

Website
​ความหมาย : ​คือระบบคอมพิวเตอร์ ​ที่ทำหน้า​ที่เก็บ Web Page ต่างๆ​ หรือ​คือสถาน​ที่​ที่อยู่​ของ Home page นั่นเอง ​คือโปรแกรม ​ที่​ใช้ในการเข้าสู่ www เช่น Internet Explorer ​และ Netscape Navigator ​เป็นต้น

แล้ว​เจอกันใหม่ครับ​

 

F a c t   C a r d
Article ID A-182 Article's Rate 182 votes
ชื่อเรื่อง มารู้จักศัพท์คอมพิวเตอร์(เบื้องต้น)กันเถอะ ตอน 2
ผู้แต่ง ซัดดัม
ตีพิมพ์เมื่อ ๐๓ กรกฏาคม ๒๕๔๖
ตีพิมพ์ในคอลัมน์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
จำนวนผู้เปิดอ่าน ๑๙๒๑๔ ครั้ง
จำนวนความเห็น ๓๒ ความเห็น
จำนวนดอกไม้รวม ๗๐๘
| | | |
เชิญโหวตให้เรตติ้งดอกไม้แก่ข้อเขียนนี้  
R e a d e r ' s   C o m m e n t
ความเห็นที่ ๑ : ศาลานกน้อย [C-586 ], [000.000.000.000]
เมื่อวันที่ : 03 ก.ค. 2546, 05.21 น.

ผู้อ่าน​ที่รัก,

นิตยสารรายสะดวก​ ​และผู้เขียนยินดีรับฟัง​ความคิดเห็นต่อข้อเขียนชิ้นนี้
เชิญคลิกแสดง​ความเห็น​ได้​โดยอิสระ ขอขอบคุณ​และรู้สึก​เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ในการมี​ส่วนร่วมของท่านในครั้งนี้...​

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๒ : ดอ [C-6264 ], [61.19.220.253]
เมื่อวันที่ : 12 พ.ย. 2548, 13.39 น.

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๓ : k [C-6285 ], [221.128.103.55]
เมื่อวันที่ : 13 พ.ย. 2548, 12.32 น.

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๔ : อยากรู้ไหมว่าข้าคือใคร [C-10091 ], [124.157.137.55]
เมื่อวันที่ : 14 ธ.ค. 2549, 13.01 น.

ทำ​ได้ห่วยมาก ​ไปตายซะ​ไป ​ถ้าทำ​ได้แค่นี้ทีหลังไม่​ต้องทำ 5555+ อิอิอิอิอิอิอิ
(กูล้อเล่น)

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๕ : เสก [C-10100 ], [58.10.192.225]
เมื่อวันที่ : 15 ธ.ค. 2549, 12.47 น.

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๖ : Kvy [C-10101 ], [58.10.192.225]
เมื่อวันที่ : 15 ธ.ค. 2549, 12.48 น.

null

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๗ : เสกจากที่รัก [C-10102 ], [58.10.192.225]
เมื่อวันที่ : 15 ธ.ค. 2549, 12.49 น.

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๘ : o [C-10843 ], [61.7.159.212]
เมื่อวันที่ : 15 ก.พ. 2550, 15.07 น.

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๙ : 555 [C-10844 ], [61.7.159.212]
เมื่อวันที่ : 15 ก.พ. 2550, 15.07 น.

null

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๑๐ : ซูเนโอะ [C-10846 ], [61.7.154.242]
เมื่อวันที่ : 15 ก.พ. 2550, 15.10 น.

ก้อ​ใช้​ได้นะ

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๑๑ : เด็ก พ.ป.ส [C-11591 ], [203.172.221.177]
เมื่อวันที่ : 24 พ.ค. 2550, 13.24 น.

น่า​จะมีเยอะกว่านี้

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๑๒ : ไอซ์ [C-13628 ], [124.121.66.4]
เมื่อวันที่ : 11 ก.พ. 2551, 15.49 น.

ดีมากค่ะ​

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๑๓ : นู๋_นิว [C-13717 ], [58.10.192.158]
เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2551, 03.47 น.

ขอบคุณนะ

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๑๔ : เด็กแม่กลอง [C-13869 ], [125.24.133.252]
เมื่อวันที่ : 21 มี.ค. 2551, 11.03 น.

ดีครับ​อยากให้​เพื่อน​ได้อ่าน

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๑๕ : bunnymars [C-13891 ], [222.123.208.147]
เมื่อวันที่ : 27 มี.ค. 2551, 02.40 น.

CHEAP WEB HOSTING WITH FREE
DOMAIN NAME :: YAHOO BUSINESS
SERVICES HOSTING AND DOMAIN
NAMES ::
คลิป
http://www.flixya.com/video/869228/Domians_yahoo

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๑๖ : shokun_man@hotmail.com [C-13910 ], [125.25.85.227]
เมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2551, 17.14 น.

คุณคับช่วยทำแบบทดสอบนี้​ได้มะคับ

​ถ้า​ได้​จะเป็ย​พระคุณอย่างสูง

นี้เว็ป งับ
http://school.obec.go.th/ckn/word/testprasong13.htm

แบบทดสอบอยู่​​ที่เว็ปนี้

ส่งให้ด้วยนะคับ shokun_man@hotmail.com

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๑๗ : Jiab [C-14118 ], [202.91.18.206]
เมื่อวันที่ : 27 พ.ค. 2551, 23.43 น.

Bonjour.

A la prochaine

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๑๘ : เด้กรักจริง [C-14364 ], [118.173.51.220]
เมื่อวันที่ : 19 ก.ค. 2551, 15.15 น.

ไม่รู้เรื่อง​เลย​

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๑๙ : ไม่บอก [C-14365 ], [118.173.51.220]
เมื่อวันที่ : 19 ก.ค. 2551, 15.17 น.

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๒๐ : FaR [C-14368 ], [203.172.176.195]
เมื่อวันที่ : 21 ก.ค. 2551, 15.59 น.

ขอบคุณน่ะค่ะ​

มีรายงานส่งอาจารย์แร้ว
อิอิ

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๒๑ : ชโลธร [C-14563 ], [222.123.156.29]
เมื่อวันที่ : 03 ก.ย. 2551, 11.08 น.

ดีมากๆ​

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๒๒ : เบญจรัตน์ [C-14564 ], [222.123.156.29]
เมื่อวันที่ : 03 ก.ย. 2551, 11.11 น.

น่ารักมากชโลธร

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๒๓ : ใครก็ได้ [C-14565 ], [222.123.156.29]
เมื่อวันที่ : 03 ก.ย. 2551, 11.15 น.

ดีนะ​จะบอกให้

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๒๔ : เมย์ ฝน ป๊อกแป๊ก [C-15289 ], [203.172.169.81]
เมื่อวันที่ : 26 ม.ค. 2552, 13.02 น.

รักคนโกหก แคร์คนเจ้าชู้ อยากบอก I LOVE YOU ​ทั้ง​ที่รู้เธอหลายใจ
อกหักค้า

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๒๕ : Thank you guy [C-15823 ], [118.172.208.120]
เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2552, 15.09 น.

Thank You คับ

...​...​...​...​...​...​...​...​...​ช่วย​ได้มากมาย​เลย​อ่ะ...​.. null

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๒๖ : k. NaNa [C-16726 ], [202.143.165.139]
เมื่อวันที่ : 12 ก.พ. 2553, 11.08 น.

thank you !
[<@#%$R^&%&*^*&()*_)()__()*^$@#@@#%#$%^&*((&%^$#%^%>]

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๒๗ : 27 [C-16732 ], [125.24.72.89]
เมื่อวันที่ : 16 ก.พ. 2553, 20.58 น.

ก็ดีนะ

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๒๘ : Nongfiw_lovery@hotmail.com [C-17799 ], [202.143.156.18]
เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2553, 08.55 น.

​เป็น​กำลังใจให้

สร้างต่อ​ไปน่ะ

เทอทำดีแล้ว​จ๊ะ​

จากคนหวังดี

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๒๙ : อุ้มท่าพูด [C-18332 ], [118.174.22.18]
เมื่อวันที่ : 08 ก.ค. 2554, 10.21 น.

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๓๐ : อุ้มท่าพูด [C-18333 ], [118.174.22.18]
เมื่อวันที่ : 08 ก.ค. 2554, 10.37 น.

รักทุกคน

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๓๑ : อุ้มท่าพูด [C-18334 ], [118.174.22.18]
เมื่อวันที่ : 08 ก.ค. 2554, 10.37 น.

รักทุกคน

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๓๒ : thip [C-19038 ], [1.2.157.70]
เมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2557, 09.50 น.

ตัวหนา

แจ้งลบข้อความ


สั่งให้ระบบส่งเมลแจ้งการเพิ่มเติมความเห็น
 ศาลานกน้อย พร้อมบริการเสมอ และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่าน  ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ทางคอลัมน์ คุยกับลุงเปี๊ยก หรือทางอีเมลได้ที่ uncle-piak@noknoi.com  พัฒนาระบบ : ธีรพงษ์ สุทธิวราภิรักษ์  โลโกนกน้อย : สุชา สนิทวงศ์  ภาพดอกไม้ในนกแชท : ณัฐพร บุญประภา  ลิขสิทธิ์งานเขียนในนิตยสารรายสะดวก เป็นของผู้เขียนเรื่องนั้น  ข้อความที่โพสบนเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้โพสทั้งสิ้น