ข้อเสนอโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มอาสา “เพื่อนทอฝัน” โดยความประสงค์หาทุนทดแทนค่าดำเนินการ จึงได้ออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กรขึ้น โดยจัดเตรียมวิทยากรและวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมผลิตเต้านมเทียม เดินทางนอกสถานที่มาสาธิตและแนะนำการผลิตถึงหน่วยงานที่สนใจ

ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรธุรกิจ เป็นเจ้าภาพกิจกรรม เปิดโอกาสให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของท่านได้ทำสิ่งอันเป็นกุศล ได้ลงมือเย็บเต้านมเทียมด้วยตนเอง และโดยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. กำหนดเวลา / สถานที่
  • ครึ่งวัน เช้าหรือบ่าย
  • สถานที่ตามแต่หน่วยงานเจ้าภาพจะกำหนด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
  • จำนวนผู้ร่วมทำกิจกรรม ๓๐ คนหรือมากกว่า
 2. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
  • ค่าวิทยากร ๒ ท่าน (คุณพาณี และคุณนารี) ๕,๐๐๐ บาท
  • ค่าผู้ช่วยวิทยากรเพิ่มเติม คนละ ๑,๐๐๐ บาท (กรณีผู้ร่วมทำกิจกรรมมากกว่า ๓๐ คน)
  • ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ชุดคิทสำหรับผู้ร่วมทำกิจกรรมทุกคน) ชุดละ ๙๐ บาท
  • ค่าเดินทาง, ที่พัก(ถ้ามี) เจ้าภาพจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 3. ผลที่เกิดขึ้น
  • เปิดโอกาสให้พนักงานแผนกต่าง ๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
  • ปลุกสำนึกจิตอาสา และมีใจเป็นกุศลต่อเพื่อนมนุษย์
  • สร้างจิตสำนึกร่วมที่ดี ส่งเสริมความภักดีต่อองค์กร ฯลฯ
  • ทำประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสาธารณะได้

สนใจนัดหมาย จองวันเวลาได้ที่ 081-2068604(คุณพา), 084 6996355(คุณนารี)

 

 

"..อันความกรุณาปราณี
จะมีใครบังคับก็หาไม่..
หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ
จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน.."
- ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖